Menu

Vedlikeholdsetterslepet i offentlig sektor øker og har passert ufattelige 800 milliarder kroner!

Det er laget flere uavhengige rapporter om temaet de siste årene, uten at det ser ut til å bli tatt på alvor i de politiske miljøene.

Det er heller ikke på dagsorden i særlig grad når vi snakker om oljefondet og hvor mye penger vi har på bok. I beste fall må vi trekke fra mer enn 800 milliarder kroner for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Det er synd for kommende generasjoner, skattebetalerne, brukerne og næringene som kan være med å løse oppgavene.

Slik det ser ut i dag er det større politisk vilje og interesse i å bygge nytt enn å vedlikeholde det eksisterende, vi kjenner det alle igjen gjennom dårlige barnehager, skoler, helsebygg og infrastruktur.

Når det gjelder miljøaspektet, så er det et stort potensiale innenfor energiøkonomisering som ikke er tatt ut. Det offentlige har ca. 25% av bygningsmassen i Norge, men bruker 35% av energien! Potensialet her kommer klart frem når vi vet at bygg står for ca. 40% av det totale energiforbruket.

De ledende tekniske entreprenørene har god kompetanse på både vedlikehold og energieffektivisering og ønsker å bidra til en positiv utvikling gjennom å øke kapasiteten på service, noe vi som selskap i kommende periode vil snakke med mange av våre kunder om, både private og offentlige.

Samtidig trenger bransjen flere fagarbeidere!

I vårt selskap har vi til enhver tid mer enn 100 lærlinger over hele landet. Vi er helt avhengige av å kunne rekruttere nye medarbeidere gjennom lærlingeordningen. Det er positivt at det nå settes fokus på å få flere til å velge yrkesfag og at man jobber med en mer praktisk orientering, men vi skulle ønske at tilskuddet til bedriftene kunne økes for å stimulere bedriftene til å ta inn flere lærlinger. I tillegg må det være et klart konkurransefortrinn i forbindelse med offentlige anskaffelser. Her må de offentlige innkjøperne bruke regelverket mer aktivt, og ikke bare fokusere på laveste pris. Vi kan ikke bare importere arbeidskraften vi trenger, spesielt ikke på service og vedlikehold. En økt bevilgning til vedlikehold av offentlige bygg, vil også skape flere lærlinge-plasser.

Oslo, 20. mars 2013

Arne Malonæs
Adm.direktør
Oras AS

Mobil 90693186
Mail arne.malonas@oras.no

Andre pressemeldinger